VIASM Researcher Management System / Hệ thống Quản lý NCV của VNCCCT

RMS System User Guide / Hướng dẫn sử dụng hệ thống


Already have an account?
Đã có tài khoản?
Sign-in/Đăng nhập

Not registered?
Chưa có tài khoản?
Sign-up/Đăng ký

Các thông tin bằng tiếng Việt đề nghị ghi đủ dấu tiếng Việt
If you are experiencing an error or system problem, please contact us either by
by phone: +84 3623 1542 (during business hours: 8:30am - 5:00pm Hanoi time, Monday to Friday)
or by email: application@viasm.edu.vn.

Address: 157 Chua Lang Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 24 3623 1542 - Fax: +84 24 3623 1543 - Email: viasm@viasm.edu.vn
Copyright (c) 2014 VIASM