Sign-up/Đăng ký

Fill in all the fields marked (*)/ Điền thông tin vào tất cả các trường được đánh dấu (*).

Full-name/ Họ và tên (ghi rõ tên tiếng Việt có dấu): (*)
E-mail/ Email truy cập: (*)
Re-enter E-mail/ Nhập lại email: (*)
Password/ Mật khẩu: (*)
Re-enter Password/ Nhập lại mật khẩu: (*)
Captcha/ Chuỗi an ninh: 998330
Enter Captcha/ Nhập chuỗi an ninh (*)


Sign-in/Đăng nhập
Các thông tin bằng tiếng Việt đề nghị ghi đủ dấu tiếng Việt
If you are experiencing an error or system problem, please contact us either by
by phone: +84 3623 1542 (during business hours: 8:30am - 5:00pm Hanoi time, Monday to Friday)
or by email: application@viasm.edu.vn.
Address: 157 Chua Lang Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 24 3623 1542 - Fax: +84 24 3623 1543 - Email: viasm@viasm.edu.vn
Copyright (c) 2014 VIASM