Sign-up/Đăng ký

(Tài khoản này sẽ được sử dụng về sau/ Your account will be used next time you apply to VIASM)

Fill in all the fields marked (*)/ Điền thông tin vào tất cả các trường được đánh dấu (*).

Full-name/ Họ và tên (ghi rõ tên tiếng Việt có dấu): (*)
E-mail/ Email truy cập: (*)
Re-enter E-mail/ Nhập lại email: (*)
Password/ Mật khẩu: (*)
Re-enter Password/ Nhập lại mật khẩu: (*)
Captcha/ Chuỗi an ninh: 856512
Enter Captcha/ Nhập chuỗi an ninh (*)


Sign-in/Đăng nhập
Các thông tin bằng tiếng Việt đề nghị ghi đủ dấu tiếng Việt
If you are having problems with the system please contact application@viasm.edu.vn for support.
Address: The 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Ha Noi, Viet Nam.
Tel: +84 4 3623 1542 - Fax: +84 4 3623 1543 - Email: viasm@viasm.edu.vn
Copyright (c) 2014 VIASM